ZNAJDŹ LEKARZA

Regulamin Usług

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w Silver Dental Clinic

Silver Dental Clinic jest prywatną praktyką dentystyczną. Specjalizujemy się w ortodoncji, implantologii, leczeniu zachowawczym, stomatologii estetycznej, protetyce, leczeniu kanałowym – endodoncji, chirurgii stomatologicznej i leczeniu dzieci (pedodoncji). Zasady przyjmowania pacjentów ujęte w poniższym Regulaminie funkcjonują w naszym gabinecie z niewielkimi korektami od 2007 roku. Dobrze zorganizowana praca daje możliwość wykonywania świadczeń stomatologicznych na poziomie satysfakcjonującym w najwyższym stopniu zarówno pacjenta jak i cały personel gabinetu.

Umawianie pacjentów na wizytę

Zajmujemy się wyłącznie leczeniem wcześniej zaplanowanym i omówionym z pacjentem. Na każdą wizytę pacjent powinien się zapisać z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Pacjenci zapisywani są przez wykwalifikowaną i doświadczoną rejestratorkę stomatologiczną w terminach zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Rejestratorka po przeprowadzeniu wstępnego wywiadu szacuje ile czasu zarezerwować na wizytę. Na standardową wizytę przeznaczamy 30 minut, na wizytę endodontyczną (leczenie kanałowe) lub protetyczną do 120 minut. Pomiędzy przyjmowanymi pacjentami wymagane są 5-minutowe przerwy potrzebne do przygotowania stanowiska pracy. Na dzień przed umówionym terminem wizyty rejestratorka wysyła SMS do pacjenta w celu przypomnienia o wizycie oraz uzyskania potwierdzenia, że pacjent zgłosi się na leczenie. Jeżeli pacjent chce odwołać lub przełożyć termin wizyty zobowiązany jest do odesłania wiadomości SMS o treści „NIE”. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie poprosimy pacjenta o wypełnienie Kwestionariusza Zdrowia i niniejszego Regulaminu. Po konsultacji stomatologicznej lekarz przedstawi pacjentowi plan leczenia i wstępny kosztorys.

Kolejność przyjmowania pacjentów

Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Staramy się robić wszystko aby nie było opóźnień w przyjmowaniu pacjentów. Niestety czasami występują nieprzewidziane, niezależne od nas sytuacje i niektóre zabiegi przedłużają się. Dlatego prosimy aby pacjenci mieli przygotowaną odpowiednią rezerwę czasową na wizytę i ze zrozumieniem podchodzili do kilkunastominutowych opóźnień. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia. Pozostałe osoby wymagające pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową.

Lista rezerwowa

Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową. Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt

Rezerwacja terminu stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem dentystą a pacjentem. W interesie pacjenta jest powiadomić Silver Dental Clinic o rezygnacji z umówionej wizyty, albowiem opłata za niepotrzebnie zarezerwowany czas lekarza wynosi 100,00 PLN za każde 60 minut. Jak uniknąć tej opłaty? Wizyty standardowe oraz dłuższe niż 30 minut należy odwołać nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym spotkaniem. Automatyczna sekretarka przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę.
 

 • Umówioną wizytę można odwołać bez konsekwencji do 24 godzin przed wyznaczonym terminem, z wyjątkiem wizyty przypadającej do godz. 12.00 w poniedziałek (lub inny dzień tygodnia następujący po dniu wolnym od pracy), którą to należy odwołać najpóźniej do godz. 18.00 w piątek (lub ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy). Sobota jest traktowana jako dzień wolny od pracy.
 • W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż opisano powyżej Silver Dental Clinic obciąży pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut zaplanowanego spotkania jeżeli czas pracy zespołu nie zostanie wykorzystany na przyjęcie innego pacjenta. Jeśli ten czas zostanie spożytkowany – nie będzie dla odwołującego żadnych konsekwencji.
 • W przypadku nie odwołania i nie zgłoszenia się na umówioną wizytę Silver Dental Clinic obciąży pacjenta kwotą 100 PLN za każde 60 minut zaplanowanego spotkania.

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty i mogą skutkować naliczeniem opłaty za odwołaną wizytę. Lekarz może przyjąć spóźnionego pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych pacjentów. Zakres zaplanowanej wizyty może ulec zmianie.

 Wizyty endododontyczne

Aby zarezerwować wizytę dłuższą niż 30 minut nowi pacjenci (tj. niekorzystający wcześniej z usług Silver Dental Clinic) zobowiązani są do uprzedniego wpłacenia bezzwrotnej, wliczonej w koszt planowanego zabiegu, opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 PLN. Jeżeli wizyta nie zostanie odwołana minimum 24 godz. wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.

Dokumentacja RTG i fotograficzna

Lekarz wykonuje rejestrację fotograficzną i rentgenowską każdego etapu leczenia. Zakres zdjęć to jama ustna i wargi pacjenta bez reszty twarzy. Pacjent wyraża zgodę na rejestrację fotograficzną i RTG, a także na wykorzystanie wykonanych w trakcie leczenia zdjęć do celów dydaktycznych, w publikacjach naukowych oraz na stronie internetowej www.silverdentalclinic.pl z zachowaniem tajemnicy nazwiska i imienia pacjenta. Klinika może także wykonać zdjęcia obejmujące twarz pacjenta, ale ich wykorzystanie do ww. celów wymaga odrębnej, pisemnej zgody pacjenta, którą pacjent podpisuje dobrowolnie.

Rękojmia

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy dwuletniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby), uzupełnienia protetyczne stałe – niewyjmowane (korony, licówki, mosty) oraz implanty. Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. Jeżeli w okresie rękojmi dojdzie do utraty implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zastosowane będzie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zęba. U dzieci okres rękojmi na wypełnienia (plomby) w zębach mlecznych wynosi jeden rok.   Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:
 

 • przerwał zaplanowane leczenie;
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u pacjentów z periodontopatią co 4 miesiące);
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych;
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza;
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
 • uszkodził protezę poza jamą ustną;
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez;
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami);
 • pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.

 
O rękojmi udzielanej na leczenie ortodontyczne stanowi osobny dokument.

Powikłania

Przed zaplanowaniem leczenia stomatologicznego pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań takich jak: ból leczonego zęba lub tkanek otaczających; szczękościsk; pęknięcie, złamanie zęba; obrzęk, ropień, krwiak; krwawienie po zabiegu chirurgicznym; podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie; reakcja alergiczna na zastosowane leki; zaostrzenie współistniejących schorzeń.
Wystąpienie powikłań może spowodować u pacjenta między innymi: dyskomfort i stres spowodowany bólem; konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży; problemy natury estetycznej; problemy z jedzeniem i mówieniem; nieprzewidziane wcześniej leczenie kanałowe; nieplanowaną ekstrakcję zęba i leczenie protetyczne.
Większość z wymienionych powikłań szybko mija bez śladu. Nie należy jednak planować wizyty u dentysty tuż przed ważnymi wydarzeniami takimi jak wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.