ZNAJDŹ LEKARZA

E-rejestracja

Dokonując rejestracji on-line za pomocą niniejszego formularza elektronicznego, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SILVER DENTAL CLINIC ROSA SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Piasecznie (05-500) przy ul. Puławskiej 48 (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować przez wysłanie wiadomości na e-mail: gdpr@silverdental.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu dokonania rezerwacji wizyty zgodnie z Pani/Pana żądaniem.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy o udzielenie świadczenia zdrowotnego ( 6 ust. 1 lit. b RODO).
  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych ma personel Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi księgowe, zewnętrzni audytorzy i podmioty świadczące specjalistyczne usługi, np. doradztwo prawne,), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zarezerwowanego przez Panią/Pana terminu wizyty a po jej odbyciu przez okres narzucony na Administratora ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697 z póź. Zm.)
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  1. Podanie danych jest warunkiem dokonania rezerwacji wizyty, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości jej zarezerwowania.
  2. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
Od 28.04 wznawiamy funkcjonowanie kliniki na szczególnych zasadach, związanych z pandemią koronawirusa:
- Jesteśmy otwarci dla Każdego potrzebującego Pacjenta, zarówno w trakcie leczenia w naszej klinice jak i Nowego.
- Ze względu na wymogi rygoru epidemiologicznego prosimy o ustalenie terminu wizyty telefonicznie poprzez kontakt z recepcją kliniki - 22 750 22 85
Hello. Add your message here.